Isparta Atabey SYDV Personel Alımı 2014

Isparta Atabey SYDV Personel Alımı 2014

Isparta Atabey SYDV Personel Alımı 2014

ISPARTA/ ATABEY KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 28.03.2014 TARİH VE 9 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ISPARTA/ ATABEY KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVVELLİ HEYETİNİN 28.03.2014 TARİH VE 9 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Atabey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 05/10/2012 tarih ve 2012/7 sayılı Fon Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından sınav ile 1 adet “Büro Görevlisi” personel istihdam edilecektir.

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

İşin Süresi : Belirsiz Süreli

Deneme süresi : 6 ay

İstenilen İş Gücü Sayısı : 1 (Bir)

Kadro Unvanı : Büro Görevlisi

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak.

4-Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7-Adli sicil kaydı bulunmamak.

8-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012-2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak,

2-Sadece erkek adaylar müracaat edebilir.

3-Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden lisans mezunu olarak lisans diplomasına sahip olmak.

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

5- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

6- Adli sicil kaydı bulunmamak

7.Word.Excel vb. temel bilgisayar programlarını, donanımlarını ve ekipmanlarını kurulum programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word ,Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket kişilik özellikleri mesleğe uygunluk,strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliliği ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

8- Atabey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlığınca 6 ay içerisinde performansı yeterli görülmeyen ve taahhütleri yerine getirmediği anlaşılan personelin sözleşmesi yenilenmeyecektir.

9 Vakıf komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir.

9- Sınavlarda başarılı sayılırsa Atabey İlçesinde İkamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek

11- Sınavda başarı olup işe başlayan adayla işe başladıktan sonra üç yıl içerisinde işten ayrılmayacağına dair tazminat hükümlü ayrıca özel bir sözleşme Mütevelli Heyetin uygun görmesi durumunda imzalanacaktır.

12- Başvuru yapan büro görevlisi adayı genel ve özel tüm şartları kabul eder.

13- Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

14- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

ÜNVAN: Büro Görevlisi

İL/İLÇE/KURUM: Isparta/Atabey SYDV

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (www.atabey.gov.tr internet sitesinden temin edilebilir)

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,

4- 2012 ve 2013 yılı KPSS Puan 3 sınav sonuç belgesi ya da noter onaylı sureti.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Erkek adayların askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge,

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

9-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

3.BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1.Sınava katılmak isteyen adaylar, istenilen bilgi ve belgeleri en geç 24.04.2014 Perşembe günü saat 17.00 ye kadar Atabey İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı kat :1 Atabey/ISPARTA adresine şahsen teslim etmek zorundadırlar.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Başvuru tarihleri 07/04/2014- 18/04/2014 tarihleri arasındadır.

4-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARINYAPILMASI

1-Atabey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

3-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

4-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

5. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 25.04.2014 Cuma günü KPSS puan sıralamasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk beş sırada yer alan kişiler mülakata girmeye hak kazanacaktır ve kaymakamlık internet sitesinde (www.atabey.gov.tr ) duyurulacaktır.Ayrıca vakfın 0246 271 34 24 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6.Sözlü sınav 28.04.2014 günü saat 14.00″da Atabey Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.

7. Sözlü sınavda adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (Word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerin ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık mesleki bilgi beceri, proje yazma ve üretme yeteneğine sahipliliği ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

8. Sözlü sınavda başarılı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Komisyonunca başarılı olarak görülen asil aday olarak belirlenecektir. 2 nci ve3 ncü yedek adaylar ise 1 nci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak olan tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday işe başlamak üzere davet edilecektir.

9.Sınav sonuçları 28.04.2014 günü kaymakamlık (www.atabey.gov.tr) internet sitesinden duyurulacaktır.

10- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Müracaatlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğününhttp://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır. Müracaat sahiplerinin Vakıftan veya www.atabey.gov.tr internet sitesinden alınacak olan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 24.04.2014 tarihinde saat 17:00′a kadar Atabey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Atabey Kaymakamlığı, Atabey/Isparta adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Atabey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Atabey/ISPARTA

Kaynak: memurlar.net

2014

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir