K.Maraş Elbistan SYDV Personel Alımı 2014

K.Maraş Elbistan SYDV Personel Alımı 2014

K.Maraş Elbistan SYDV Personel Alımı 2014

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİSTİHDAM İLANI

Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 08.04.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere mülakat sınav ile 2 adet Yardımcı Hizmet Görevlisi statüsünde Personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son Başvuru tarihi (16.04.2014) itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

1) Lise veya önlisans mezunu olmak

2) 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından lise düzeyi için KPSSP94 önlisans mezunu için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak

3) Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar, personel alımı başlangıç ilan tarihinden (09.04.2014)önce Elbistan’da oturduklarını Adrese dayalı Nüfus kayıt sistemine göre tanzim edilen ikamet belgesi ile tevsik edilecektir.

4) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.

BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi

2)Özgeçmiş (CV)

3)İkametgah belgesi

4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

6) KPSS sınav sonuç belgesi,

7) 2 adet vesikalık fotoğraf,

8) Askerlik Durum Belgesi

9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınavı asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)

10) Sabıka kaydı,

11) B sınıfı ehliyet fotokopisi

SINAVA BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

1)Adaylar 09.04.2014-16.04.2014 tarihleri arasında Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına (Ceyhan mah.Göktürk Cad.No:40 Kahramanmaraş/Elbistan) bizzat müracaat edeceklerdir. Bu tarihten sonra elden veya postayla vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Mülakat sınavına çağrılacakların isim listesi www.elbistan .gov.tr adresinden 21.04.2014 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.

 

MÜLAKAT SINAVININ ŞEKLİ KONULARI VE TARİHİ

Sınav 24.04.2014 tarihinde saat:14:30’dan itibaren başlamak üzere Ceyhan mah.Göktürk Cad.No:40 adresinde mülakat şeklinde yapılacaktır. Mesai bitimine kadar yetişmemesi halinde ertesi gün devam edecektir.

KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere (puan türüne bakılmadan sıralama yapılacaktır.)müracaat edenler arasından ilan edilen kadroların 5 katı (10) aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son adayla puanı eşit olanların tamamı mülakata katılma hakkına sahip olacaktır. Katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve yeri önceden duyurulacaktır.

Mülakat sınavında her soru 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerinin verecekleri puanların toplamının aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı başarı puanı oluşturur.İşe giriş için esas teşkil eden başarı puanı ise KPSS puanının 50’ı ile mülakat puanın yüzde 50’ı toplanarak hesaplanır.Bu şekilde hesaplanan başarı puanına göre işe girmeye hak kazanmış asil ve yedek adayların listesi Elbistan Kaymakamlığı web sitesinde ve ilan panosunda duyurulur.Asil ve yedek listede bulunan adaylara e-posta yoluyla tebliğ edilir.PTT veya memur vasıtasıyla ayrıca tebligat yapılmaz.Her ne şekilde olursa olsun işe girme hakkını kaybeden asil adayların yerine sırasıyla yedek listeden kazanmış adaylar çağırılır.İşe başlatılma işlemi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onay işleminden sonra yapılacaktır.

NOT:Hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Yardımcı Hizmet Görevlisi olarak istihdam edilen personel için ,gerekli şartları taşısa ve vakfın norm kadro sayısı yeterli olsa bile hiçbir şekilde unvan değişikliği yapılamaz

Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

 

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA

VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM İLANI

Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 08.04.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı uyarınca 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere mülakat sınav ile 1 adet Büro görevlisi statüsünde Personel alınacaktır.

Başvurunuzun geçerli olması için internet üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra ilan için istenen belgeleri evrak teslim süresi dolmadan başvuru yaptığınız ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ulaştırmanız gerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

GENEL ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) Son Başvuru (16.04.2014) tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

1) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi idari Bilimler, İktisat, İşletme Fakültelerinden veya fakültelerin lisans (4 yıl süreli) düzeyinde eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet bölümlerinden mezun olmak gerekir

2) 2012 veya 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak

3) Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak. Adaylar, personel alımı başlangıç ilan tarihinden (09.04.2014) önce Elbistan’da oturduklarını Adrese dayalı Nüfus kayıt sistemine göre tanzim edilen ikamet belgesi ile tevsik edilecektir.

 

4) Bilgisayar(en az kelime işlemci, işlem tablosu ve sunum programlarını)kullanabiliyor olmak. Adaylar bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika ile belgelendirileceklerdir. Ayrıca, adayların bilgisayar kullanma becerileri mülakat sınavında ölçülecektir.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak.

BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi

2)Özgeçmiş (CV)

3)İkametgah belgesi

4) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

5) Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

6) KPSS sınav sonuç belgesi,

7) 2 adet vesikalık fotoğraf,

8) Askerlik Durum Belgesi

9) Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,(Sözlü sınavı asil olarak kazanan kişilerden alınacaktır.)

10) Sabıka kaydı,

11) Bilgisayar kullanabiliyor olduklarını transkript belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da bu bakanlığın izni ile açılmış kurslardan aldıkları sertifika

SINAVA BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

1- Adaylar Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmaGenelMüdürlüğü’nün http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik ortamda 09.04.2014-16.04.2014 tarihleri arasında elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

4-Tüm başvuran adaylardan istenen belgeleri Elbistan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Ceyhan mah.Göktürk Cad.No:40 Kahramanmaraş/Elbistan) elden veya posta yoluyla 18.04.2014 tarihinekadar mesai saatleri arasında teslim edecektir,Bu tarihten sonra elden veya postayla vakfa intikal edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Mülakat sınavına çağrılacakların isim listesi www.elbistan.gov.tr adresinden 21.04.2014 tarihinde yayınlanacak olup ayrıca şahıslara tebligat yapılmayacaktır.

 

MÜLAKAT SINAVININ ŞEKLİ KONULARI VE TARİHİ

Sınav 24.04.2014 tarihinde saat:9:30’dan itibaren başlamak üzere üzere Ceyhan mah.Göktürk Cad.No:40 adresinde mülakat şeklinde yapılacaktır. Mesai bitimine kadar yetişmemesi halinde ertesi gün devam edecektir.

KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere müracaat edenler arasından ilan edilen kadroların beş katı (5) aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son adayla puanı eşit olanların tamamı mülakata katılma hakkına sahip olacaktır. Katılmaya hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve yeri önceden duyurulacaktır.

Mülakat sınavında adayların yazılı ve sözlü ifade, iletişim, sorun çözme ve kavrama, bilgisayar kullanma bilgisayar kullanma bilgi ve becerileri, hukuka giriş düzeyinde temel hukuk ve mevzuat bilgileri ve genel kültürleri ölçülecektir. Bu nedenle mülakata katılmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen mevzuatları incelemeleri tavsiye olunur.

-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu

-5737 sayılı Vakıflar Kanunu

-4857 sayılı İş Kanunu

– Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

-633 Sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Mülakat sınavında her soru 100(yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Komisyon üyelerinin verecekleri puanların toplamının aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı başarı puanı oluşturur.İşe giriş için esas teşkil eden başarı puanı ise KPSS puanının 50’ı ile mülakat puanın yüzde 50’ı toplanarak hesaplanır.Bu şekilde hesaplanan başarı puanına göre işe girmeye hak kazanmış asil ve yedek adayların listesi Elbistan Kaymakamlığı web sitesinde ve ilan panosunda duyurulur.Asil ve yedek listede bulunan adaylara e-posta yoluyla tebliğ edilir.PTT veya memur vasıtasıyla ayrıca tebligat yapılmaz.Her ne şekilde olursa olsun işe girme hakkını kaybeden asil adayların yerine sırasıyla yedek listeden kazanmış adaylar çağırılır.İşe başlatılma işlemi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onay işleminden sonra yapılacaktır.

NOT: Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak işe alımı yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

Kaynak: memurlar.net

2014

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir